[Hjälp] Stacken

Höstmöte 2009

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 2009, torsdagen den 3:e december klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande Vladimir Bogodist ‹vladi› hälsade alla närvarande välkommna och förklarade mötet öppnat klockan 19:15 (enligt ntp.sp.se).

2. Val av mötesordförande

Mötet valde föreningens ordförande Vladimir Bogodist ‹vladi› till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Magnus Danielson ‹magda› och Alexander Boström ‹abo› valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Föreningens sekreterare Rasmus Kaj ‹kaj› valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkännde dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvara och ha rösträtt:

Följande personer befanns närvara utan rösträtt:

Från punkt 8 närvarade även följande personer med rösträtt:

8. Val av styrelse

David Vourio presenterar dagordningens förslag till ny styrelse.

Stefan Berggren presenterar sig som styrelsemedlem sedan ett år och medlem i stacken sedan ett och ett halvt. På datasektionen är han med och leder informationsorganet Ior. På stacken har han bland annat varit inblandad i öppet hus och kårens dag.

Ordförande
Stefan Berggren ‹sbergg›
Vice ordförande
Mikael Auno ‹auno›
Kassör
Magnus Danielson ‹magda›
Sekreterare
Peter Miscevic
Ledamöter
Magnus Holmberg ‹mho›
Magnus Lindkvist ‹magnusli›
Vladimir Bogodist ‹vladi›
Marcus Dicander ‹dicander›

9. Fastställande av firmatecknare

Stefan Berggren ‹sbergg› och Magnus Danielson ‹magda› tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Jan Lien ‹lien› och Harald Barth ‹haba› valdes till revisorer.

Lien är föreningens fotograf, hustomte och mamma. Harald har varit medlem i 18 år, och under den tiden bland annat varit föreningens kassör.

11. Val av valberedning

Föreningen väljer ny valberdning enligt gamla valberedningens förslag:

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2010 fastställs till 110:- för studerande och 210:- för övriga.

13. Fastställande av budget

Avgående kassören Tom presenterade ett förslag och föreningen antog budgeten enligt följande:

Intäckter
Medlemsavgifter 27000
Utgifter
Telefon 1800
Porto 1800
Övrigt 2000
Hårdvara 30000
Evenemang 10000

Det budgetterade underskottet täcks av föreningens kapital.

14. Fastställande av mötesdagar

Mötet beslutar att 28 januari 2010 och 25 november 2010 är lämpliga dagar för vår- och höstmöte.

15. Övriga frågor

Richard Levitte avsäger sig redaktörsskapet för Stackpointer.

Rasmus Kaj ‹kaj› meddelar att det inte blev något av med Stackens arrangemang av NUCCC under 2009. Mötet pratar en del om möjligheten att arrangera NUCCC under 2010. Folk som är intresserade av att delta uppmanas kontaka Marcus Dicander ‹dicander›.

16. Mötets avslutande

Klockan 20:07 hade Vladimir Bogodist tröttnat och förklarade mötet avslutat samt tackade deltagarna för att de kom.

Rasmus Kaj ‹kaj›, mötessekreterare
Magnus Danielson ‹magda›, justeringsman
Alexander Boström ‹abo›, justeringsman


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.5, 2009-12-03 20:40:16