[Hjälp] Stacken

Höstmöte 2003

Protokoll fört vid Stackens höstmöte, torsdag 4 december 2003 i sal F3, KTH.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande Maria Högberg ‹mi› förklarade mötet öppnat klockan 19:16.

2. Val av mötesordförande

Maria Högberg ‹mi› föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet konstaterade att både elektronisk och pappersbaserad kallelse har gått ut i god ordning och att mötet alltså var stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Jan Michael Rynning ‹jmr› och Vladimir Bogodist ‹vladi› föreslogs och valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj ‹kaj› föreslogs och valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes enligt kallelsen, med de övriga punkterna Lokalfrågan och Certifikatutdelning.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvarande och med rösträtt:

Maria Högberg ‹mi›, Mikael Gunnarsson ‹mg›, Rasmus Kaj ‹kaj›, Katarina Wahlström ‹katy›, Mikael Johansson ‹mik›, Jan Michael Rynning ‹jmr›, Hans Nordström ‹sib›, Håkan Svensson ‹hawk›, Vladimir Bogodist ‹vladi›, Fredrik Arnerup ‹foo›, Magnus Ahltorp ‹map›, Hugo Hallman ‹huggeh›, Josef Lahoud ‹djzozo›, Magnus Sandberg ‹mem›, Thord Nilson ‹thordn›, Henning Croona ‹croona›, Mattias Amnefelt ‹mattiasa›, Bror Öhman ‹bror›, Tom Backman ‹tom›, Johnny Eriksson ‹bygg›, Camilla Berglund ‹elmindreda›, Jan Johansson ‹janj›, Richard Levitte ‹levitte›.

Christian Avemark ‹ziver› närvarade från punkt 8.

8. Val av styrelse

Till Stackens styrelse 2004 valdes, enligt valberedningens förslag, följande:

Ordförande: Joakim Fallsjö ‹fallsjo›
Vice ordförande: Vladimir Bogodist ‹vladi›
Kassör: Tom Backman ‹tom›
Sekreterare: Rasmus Kaj ‹kaj›
Ledamot: Hans Insulander ‹hin›
Ledamot: Marcus Dicander ‹zynthax›
Ledamot: Christian Avemark ‹ziver›
Ledamot: Richard Levitte ‹levitte›

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet fastställde att firman tecknas av Stackens ordförande och kassör, var för sig.

10. Val av revisorer

Urban Dyberg ‹dyberg› och Jim Svensson ‹jimpa› valdes till revisorer.

11. Val av valberedning

Vladimir Bogodist ‹vladi›, Josef Lahoud ‹djzozo›, Maria Högberg ‹mi› och Katarina Wahlström ‹katy› valdes till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 104:- för studerande respektive 204:- för icke-studerande.

13. Fastställande av budget

Stackens budget för 2004 fastställdes enligt kassörens förslag enligt följande:

Hyra 6500
Telefon 2500
Kallelser 6500
Övrigt 1000
Summa utgifter 16500
intäkter 27000
balans: 10500

14. Fastställande av mötesdagar

Mötesdagar 2004 fastställdes till vårmöte 19 februari samt höstmöte 18 november.

14. Övriga frågor

Lokalfrågan

Styrelsen informerade om lokalfrågan: Stackens nuvarande lokal är temporär, vi har den på 18 månader från i somras till och med december 2004. Vi kommer troligen även i framtiden att få en lokal sponsrad av KTH, men det förutsätter en del politik. Styrelsen skriver för närvarande en lokalbehovsbeskrivning. Den ska dels specificera för lokalplaneringsenheten vilka behov stacken har för sin lokal, och dels motivera stackens lokalbehov för beslutsfattare inom KTH och THS.

Därpå följde diskussion. Det som framkom där var dels vikten av Stackens utåtriktade verksamhet – dvs i första hand Stackenföreläsningarna – och dels att vi bör framhålla nyttan för KTH av de mjukvaruprojekt Stacken är inblandad i, dels direkt (KTH kan använda programmen) men framför allt indirekt, i form av exjobb och forskningspapper baserade på projekten och att KTHs namn hörs i samband med projekten.

Certifikatutdelning

Thomas Nyström ‹thn›, Johnny Eriksson ‹bygg›, Göran Åhling ‹nnc› och Harald Barth ‹haba› förärades som tack för deras insatser vid lokalbygge och flytt i somras varsitt certifikat, utfärdat enligt Policy OID 1.​3.​6.​1.​4.​1.​16094.​42.​1 (det vill säga iso.​org.​dod.​internet.​private.​enterprise.​Stacken.​miscGoodies.​giftCertificatePolicy1) i handhackad postscript, med syfte att dinera på valfri plats för upp till SEK 500.00 (alkoholhaltiga drycker ingår ej).

15. Mötets avslutande

Ordförande Maria Högberg ‹mi› förklarade mötet avslutat klockan 20:46.

Rasmus Kaj ‹kaj›
Mötessekreterare
Jan Michael Rynning ‹jmr›
Justeringsman
Vladimir Bogodist ‹vladi›
Justeringsman


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.6, 2005-06-16 23:35:44