[Hjälp] Stacken

Vårmöte 2003

Protokoll fört vid stackens vårmöte 2003, den 27:e februari klockan 19 i sal E2 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Detta är än så länge endast ett preliminärt protokoll.

1. Mötets öppnande

Maria Högberg ‹mi› förklarar mötet öppnat klockan 19:00

2. Val av mötesordförande

Maria Högberg ‹mi› föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj ‹kaj› föreslogs och valdes till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Thomas Nyström ‹thn› och Magnus Holmgren ‹mho› föreslogs och valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande röstberättigade personer närvarade:

Johnny Eriksson ‹bygg›, Mikael Gunnarsson ‹mg›, Artur Grabowski ‹art›, Jan Johansson ‹janj›, Jim Svensson ‹jimpa›, Richard Levitte ‹levitte›, Robert Nydahl ‹nydahl›, Hans Insulander ‹hin›, Tom Backman ‹tom›, Magnus Ahltorp ‹map›, Alexander Boström ‹abo›, Erik Brage ‹brage›, Torbjörn Petterson ‹tope›, Bo Lindberg ‹blgl›, Alexandra Zamparas ‹kat›, Felipe Wersén ‹felipe›, Jan Lien ‹lien›, Anders Westerberg ‹andersw›, Thomas Nyström ‹thn›, Johan Kjellin ‹jkjellin›, Hans Nordström ‹sib›, Mats O Jansson ‹moj›, Göran Vallberg ‹cgw›, Leif Amnefelt ‹amnefelt›, Joakim Fallsjö ‹fallsjo›, Magnus Holmberg ‹mho›, Licke Kal (utan rösträtt), Christian Avemark ‹ziver›, Vladimir Bogodist ‹vladi›, Håkan Svensson ‹hawk›, Rasmus Kaj ‹kaj›, Jon Larsson ‹jla›, Maria Högberg ‹mi›.

Från slutet av §13 närvarade även Björn Leffler ‹tigger› och Katarina Wahlström ‹katy›.

8. Verksamhetsberättelse

Ett antal stackenföreläsningar har hållits, som mest var det 51 personer som lyssnade på Richard Levittes föredrag om PKI.

Vi har startat en PR-grupp.

Vi har bytt diverse saker i datorhallen och terminalsalen, samt köpt en skrivare.

En hel del har hänt på stackens web.

Vi har deltagit i två kårens dag och haft två öppet hus.

9. Revisionsberättelse

Mats O Jansson ‹moj› föredrog revisionsberättelse för stacken 2002 enligt bilaga.

10. Balansräkning

Tom ... bilaga

11. Ansvarsfrihet för 2002 års styrelse

Mötet beviljade 2002 års styrelse ansvarsfrihet.

12. Fyllnadsval av revisor

Urban Dyberg ‹dyberg› är vald revisor sedan höstmötet, men föreningen behöver två. Mats O Jansson ‹moj› och Jim Svensson ‹jimpa› kandierade, men Moj drog tillbaks sin kandidatur när han fick reda på att Jimpa också kandiderade. Mötet valde Jim Svensson ‹jimpa› till revisor.

13. Information om flytten

Stackens lokal ska rivas vid årsskiftet 2003/2004.

Kårstyrelsens person som har hand om lokaler och kårföreningar har slutat. Maria Högberg ‹mi› har dock haft ett samtal med kårordförande och fått följande information:

  1. Centralfinansiering av stacken motsvarande den nuvarande hyran (~100 000) får vi från KTH.
  2. Hyran för de nya lokaler vi kommer åt kommer att gå på ~200 000 - 250 000.

Det finns alltså en skillnad som kommer att behöva betalas.

För närvarande ser det inte längre ut som att vi kommer att flytta ihop med elab.

Eftersom det är ganska mycket pengar föreslog Thn att vi kanske skulle hyra en lokal utanför campus, men vi tjänar ändå (i icke-ekonomiska termer) på att ha lokaler på campus.

Lokalen det har pratats om på centralt håll ligger vägg i vägg med B30, sunets gamla datorlabb för kurser, vägg i vägg med stackens förr^4a datorhall.

Önskemålet från stacken är att vi ska ha en lokal beslutat före sommaren. Hur sent vi får en ny lokal återstår dock att se.

14. Övriga frågor

Stacken har en kokplatta, okänt var.

15. Mötets avslutande

Maria Högberg ‹mi› förklarar mötet avslutat klockan 20:07Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.14, 2006-03-02 22:07:51