[Hjälp] Stacken

Höstmöte 2004

Protokoll fört vid Stackens höstmöte 2004, torsdagen den 2:a december klockan 19, i sal Q2 på Kungliga Tekniska Högskolan.

1. Mötets öppnande

Vladimir Bogodist ‹vladi› hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19:19.

2. Val av mötesordförande

Marcus Dicander ‹dicander› föreslår stående, och mötet väljer Vladimir Bogodist ‹vladi› till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Förslag kommer in på Erik Zalitis, Johnny Eriksson ‹bygg›, Jan Michael Rynning ‹jmr›, Marcus Dicander ‹dicander› och Camilla Berglund ‹elmindreda›. Johnny avböjer. JMR begär votering.

Mötet väljer Erik Zalitis och Jan Michael Rynning ‹jmr› till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj ‹kaj› föreslogs och valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med de övriga punkterna Lokalinformation och Brev om ny policy för kårföreningar.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Harald Barth ‹haba›, Robert Nydahl ‹nydahl›, Marcus Dicander ‹dicander›, Alexander Kjäll ‹capitol›, Mikael Johansson ‹mik› (obet), Erik Zalitis (obet), Rasmus Kaj ‹kaj›, Camilla Berglund ‹elmindreda›, Mikae Hakali ‹nicon›, Fredrik Arnerup ‹foo›, Håkan Svensson ‹hawk›, Jan Michael Rynning ‹jmr›, Richard Levitte ‹levitte›, Johnny Eriksson ‹bygg›, KPJ Jaakkola ‹borg›, Per Eriksson ‹perixon›, Tom Backman ‹tom›, Anders Westerberg ‹andersw›, Thomas Nyström ‹thn›, Frej Drejhammar ‹frej›, Hans Davidson ‹harley›, David Vuorio ‹vuorio›.

Från och med punkt 7: Thord Nilsson ‹thordn›, Katarina Wahlström ‹katy›, Jan Lien ‹lien›, Henning Croona ‹croona›.

Från och med punkt 8: Jan Johansson ‹janj›.

Från och med punkt 14: Anders Arestig ‹are›.

8. Val av styrelse

Valberedningen består av: Josef Lahoud ‹djzozo›, Katarina Wahlström ‹katy›, Maria Högberg ‹mi› och Vladimir Bogodist ‹vladi›.

Valberedningens förslag:

Viss diskussion följer, Haba föreslår viss omstuving. Levitte nominerar Haba, som avböjer.

Fråga om fler kandidater möts med tystnad.

Mötet väljer styrelse enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Firmatecknare i Stacken brukar vara ordförande och kassör var för sig. Alexander Kjäll föreslår detta och mötet beslutar att ordförande och kassör tecknar fiman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningsn förslag är Jim Svensson ‹jimpa› och Urban Dyberg ‹dyberg›.

Richard Levitte föreslår sig själv.

Mötet valde enhälligt Jim Svensson och Richard Levitte.

11. Val av valberedning

Mik fråga hur valberedningsarbetet gått i år och föreslår omval av sittande valberedning. Någon påpekar att de ej närvarande delarna av den gamla valberedningen inte är tillfrågade och därför inte bör väljas. Haba föreslår mik, mik avböjer. Haba föreslår janj, janj avböjer. Haba föreslår jmr, jmr avbörjer. Katy föreslår Nydahl, Alexander föreslår David.

Mötet väljer Nydahl, David, Katy och Vladi till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Markus Dicander föreslår avgiften 105:- för studenter och 205:- för övriga. Efter att Tom gått igenom sitt förslag till budget fastställs årsavgiften enligt det förslaget.

13. Fastställande av budget

Tom Backman går igenom sitt förslag till budget.

Inkomster 27000
Hyra 7000
Telefon 3000
Utskick 3000
Övrigt 4000
Flytt 10000

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Fastställande av mötesdagar

Haba förselår torsdag 17 februari och 17 november. Efter viss diskussion beslutade mötet att vårmötet blir 3 februari och höstmötet 17 november.

15. Övriga frågor

Lokalinformation

Stackens styrelse har under året försökt få fram en ny lokal, den 11 november fick stacken ett brev från Martin Grysell, kårstyrelsen. Inehållet i det brevet var att vi skulle få bo kvar i vår nuvarande lokal till sommaren, och därefter skulle vi hamna i den lokal vi har tittat på.

Bygg, Thn, Vladi och Fallsjö har tittat på en lokal i Q. Det är då fråga om terminalsal / skyddsrum i Q-hus 2. Vi skulle då inte själva få bygga om något, utan Akademiska Hus vill i så fall bygga om själva. Någon form av rum i rummet skulle i så fall behöva byggas som serverhall. Förvaringsutrymmen saknas dock i de lokalerna.

Martin Grysell avgår från kårstyrelsen vid nyår.

Styrelsen har även varit i kontakt med Hans Vollfart, ITE, och Peter Graham, KTHNOC, men det har inte lett till några konkreta löften.

JanJ ‹janj› frågade om vi har undersökt möjligheten att få en lokal på något annat Campus, det har vi inte, och föreningen är i första hand intresserade av en lokal på Campus Valhallavägen.

Det vi närmast skulle behöva är ett formellt uttalande om att få vara kvar i den nuvarande lokalen.

Styrelsen och staff har den senaste tiden arbetat aktivt för att tydliggöra nyttan av Stacken för KTH och framförallt THS. Dessutom bättre PR för att få fler medlemmar bland aktiva studerande.

Brev om ny policy för kårföreningar

Stacken har fått följande brev från Sara Tauberman, Kårstyrelsen:

Hej Kårföreningar!

Nu på måndagen den 6:e december kommer kårfullmäktige att diskutera och eventuellt godkänna ett förslag på policy för kårföreningar. I det liggande förslaget står bland annat att kårföreningarna ska ha eget organisationsnummer och att minst hälften av medlemmarna ska vara THS-medlemmar. Detta innebär att en del av dagens kårföreningar kommer att förlora sin kårföreningsstatus. (Hela policyn hittar ni på THS hemsida under handlingar till KF4)

Förslaget på policy har skapats efter att KF åsiktsbildade sig.

Om policyn godkänns kommer Kårstyrelsen att se till att den efterlevs på kårstyrelsemötet den 8:e december. Då kommer det att kontrolleras vilka som följer policyn och vilka som inte gör det. Enligt det gällande PM:et, punkt 6, ska varje kårförening skicka in en medlemsmatrikel till kårstyrelsen. För att det ska gå att kontrollera att föreningen har minst hälften THS-medlemmar är det dags att ni skickar in era medlemsmatriklar.

Om föreningen har eget organisationsnummer eller ej kommer inte att kontrolleras på kårstyrelsemötet. Men om ni inte har det måste ni skaffa det innan första juli 2005.

Stacken har organisationsnummer. Förhållandet mellan antalet THS-medlemmar och övriga bland Stackens medlemmar dock okänt.

David Vuorio, som även är KF-ledamot, säger att problemet med policyfrågan är att den har drivits väldigt länge utan att nå till beslut.

Alexander: Kommer förslaget att gå igenom?

David: Ja, troligen.

JMR: Har man funderat på de juridiska aspekterna med personuppgiftslagen på att lämna ut medlemsregister?

Levitte yttrar förhoppning om att vi nog har minst 50% THS-medlemmar.

Stackpointer

Nydahl yrkar på applåd åt de som petat ihop en stackpointer. Mötet genomför detta. De som gjorde färdigt stackpointern är Haba och JMR.

16. Mötets avslutande

Vladi förklarar mötet avslutat klockan 21:15.

Rasmus Kaj ‹kaj›, Mötessekreterare
Erik Zalitis, Justeringsman
Jan Michael Rynning ‹jmr›, Justeringsman


Any browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.15, 2005-06-14 21:30:37