[Hjälp] Stacken

Certifikat

Hur man skapar ett nytt SSL-certifikat signerat av Stackens rootcertifikat.

Abstract

Stacken har ett självsignerat root-certifikat som kan signera SSL-cert med. De tjänster som behöver servercertifikat använder med fördel ett som är signerat av vår root-cert. Certifikatet finns att ladda ner här

Fördelen med detta är att det är bara ett certifikat som är självsignerat istället för att alla certifikat är det.

Innan du börjar

Först måste din admin-principal finnas i gruppen ca-administrators

Logga in på igloo.stacken.kth.se. Navigera till /afs/stacken.kth.se/admin/CA/Private

Certifikatbegäran

Först behöver man skapa en certifikatbegäran. Lösenord till certifikatet man skapar läggs i filen /afs/stacken.kth.se/admin/CA/Private/pass


igloo.stacken.kth.se ./CAnewreq.sh kaka

**** Creating new certificate request ****

Generating a 1024 bit RSA private key
..++++++
..................++++++
writing new private key to 'kaka.pem'
Enter PEM pass phrase:  Här väljer man ett lösenord och skriver in det
Verifying - Enter PEM pass phrase:  Skriv in samma lösenord igen
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:SE
State or Province Name (full name) [Some-State]:. Här skriver man en punkt.
Locality Name (eg, city) []:Stockholm

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Stacken
Organizational Unit Name (eg, section) []:Stacken
Common Name (eg, YOUR name) []:kaka.stacken.kth.se   Här anger man det man skall ha certifikat för
Email Address []:staff@stacken.kth.se

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
igloo.stacken.kth.se$

Nu finns det en fil vid namn kaka.pem som innehåller både certifikat-begäran samt certifikatets nyckel (krypterat). Nu måste begäran signeras av ett CA-cert för att kunna skapas.

Signera certifikatbegäran

För att signera certifikatet kör ./CAsign.sh kaka. Svara ja på frågorna om att signera samt commit:a när den ber dig.

I filen kaka.crt finns det signerade certifikatet. kaka.pem finns kvar sedan tidigare.

Extrahering av privata nyckeln

För att tjänster ska kunna använda certifikatet måste man antingen låsa upp den privata nyckeln med passphrase man angav när man skapade nyckeln när tjänsten startades, eller extrahera den privata nyckeln till en fil.

Extrahera nyckeln gör man med openssl rsa -in kaka.pem -out kaka.key och anger passphrasen man angav när certifikatet skapades. Då har man till slut tre filer:

Tjänster brukar behöva kaka.crt, kaka.key och ca.crt. Exempel på Cyrus imapd.conf:

tls_cert_file: /etc/ssl/imap.crt
tls_key_file: /etc/ssl/imap.key
tls_ca_file: /etc/ssl/ca.crt
Exempel på Apache-konfiguration:
SSLEngine on
SSLCertificateFile /usr/local/etc/apache2/ssl.crt/server.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/local/etc/apache2/ssl.key/server.keyAny browser, W3C HTML 4.01, W3C CSS, §.
Webmasters @ Stacken
Revision: 1.1, 2008-01-20 00:19:03